• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 42 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
นางสาวพิลัยวัลย์ อุ่นเรืองศรี • ลูกจ้างประจำ แผนกวิชาเสริมสวย ตัดผมชาย
2
•
นางวีรา โปซิว • หัวหน้างาน งานสวัสดิการและพยาบาล
• ครูประจำ ผ้าและเครื่องแต่งกาย
3
•
นางหทัยชนก อนุกูลพันธ์ • หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
• หัวหน้างาน งานผลิตการค้า
4
•
นางจุฑามาศ สุวรรณบวร • เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
• เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
5
•
นางพัชร์วลัย แก้วแสงอ่อน • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาศิลปประดิษฐ์
• หัวหน้างาน งานห้องสมุด
6
•
นางมนัสนันท์ จันทร์ศักดิ์รา • หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• หัวหน้าแผนก ผ้าและเครื่องแต่งกาย
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
7
•
นางสุภา สุวรรณพันธ์ • เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการและพยาบาล
• เจ้าหน้าที่ งานผลิตการค้า
• เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
8
•
นายวิทยา ศุขศรี • หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
9
•
นายวิวัฒน์ สงสัยเกตุ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
10
•
นางเนตรยา ศิลวิศาล • หัวหน้างาน งานการเงิน
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
11
•
นายธีรยุทธ ต่างจิตร • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
12
•
นายทรงฤทธิ์ จุลกาญจน์ • หัวหน้าแผนก แผนกช่างเชื่อม
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
• ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
13
•
นางสาววทันยพร วันนุบล • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
14
•
นางสาววิมลวรรณ ซ้ายเสน • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
• หัวหน้างาน งานสารบรรณ
15
•
นายอภิมล ช่วยเกลี้ยง • หัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
• ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
16
•
นางยุพิน ทองมณี • หัวหน้างาน งานบัญชี
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
17
•
นางอัธยา คงเพ็ง • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการและพยาบาล
18
•
นางดุษฎี สุวรรณพัฒน์ • พนักงานราชการ แผนกวิชาการบัญชี
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
• เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
19
•
นางบุษกร จันทร์กอง • เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
20
•
นางสาวรุจิรา ฮันเย็ก • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหาร
• หัวหน้างาน งานโสตทัศนศึกษา
21
•
นางสาวนารีรัตน์ หรุดคง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
22
•
นายวัชระ ท่าจีน • หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
• เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
• ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
23
•
นางสาวสิรินีย์ แซ่ตัน • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหาร
24
•
นางสาวสุนิสา ทองขาว • เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
• เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยและพัฒนา
25
•
นางวารุณี ปิยัง • เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• พนักงานราชการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
26
•
นายศราวุธ แก้วฉิมพลี • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
• เจ้าหน้าที่ ปกครอง
• หัวหน้างาน งานกิจกรรม
27
•
นางพราวตา ภักดี • เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
28
•
นางศรีอาภรณ์ ด้วงนุ้ย • ลูกจ้างประจำ งานสวัสดิการและพยาบาล
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
• ลูกจ้างประจำ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• ลูกจ้างประจำ งานครูที่ปรึกษา
29
•
นางจิรภา กวางทะวาย • เจ้าหน้าที่ งานห้องสมุด
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
• เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
30
•
นายประเสริฐ ดำทิพย์ • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเสริมสวย ตัดผมชาย
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ
31
•
นางสาวนุชนารถ ชอบชูผล • เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
• เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
32
นางจิตศรี โจ้งจาบ • ลูกจ้างประจำ แผนกวิชาเสริมสวย ตัดผมชาย
33
นางวรรณา แคนยุกต์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการ
34
นางสาวสุภาวดี สมจิตร์ • เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการและพยาบาล
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
• เจ้าหน้าที่ ปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่ งานผลิตการค้า
35
นายโกวิท อาจกูล • หัวหน้างาน ปกครอง
• ครูประจำ แผนกช่างยนต์
36
นายจรูญ ชูสังข์ • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
37
นายบุญส่ง ศิลปะ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
38
นายผล ตะหมัง • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
39
นายพงค์ ภูมิพงษ์ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
40
นายวิระ รักษาสรณ์ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
41
นายสุโชค โจ้งจาบ • หัวหน้าแผนก แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
42
รองฝ่ายบริหารฯ บุญส่ง • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ